ڤیدیۆ - فارسی

بسندگی زبان فارسی در ایران

 
 

 

بیابان زایی

بیکاری

همەی ما زهرا هستیم

 
 

 

 

کولبر