فارسی

farhangدر آثار کهن ايران واژهٔ فرهنگ به معنى ادب و تربيت به کار رفته است که با پسوند 'ستان'، به‌صورت فرهنگستان و به معنى دبستان، و مکتب آمده است.

ldmgمحققان دانشگاه شیکاگو دریافتند: منطقه‌ای در بخش عمیقی از مغز، چگونگی تصمیم گیری سریع افراد را در رابطه با عشق کنترل می‌کند.

mwadگسترش تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر در  کردستان شرقی، روز به روز موجبات نگرانی  افراد و اقشار مختلف جامعه را فراهم  میسازد