فارسی

mwadگسترش تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر در  کردستان شرقی، روز به روز موجبات نگرانی  افراد و اقشار مختلف جامعه را فراهم  میسازد