فارسی

631696 216f345afa7394b6bcdabb115cd5e56eرژیم اسلامی ایران برای اهداف جنگ‌طلبانە خود در کشورهای منطقە و بە ویژه سووریه از کودکان بهره می‌گیرد.

1365 edamاعدام، مجازات و شدیدترین کیفر برای محکوم در قانون جزای برخی کشورها علی الخصوص رژیم ایران که یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین آمار اعدام در جهان است.

afsordeghiدر کردستان عراق در 2016/8/8 خودکشی یک دختر جوان 15سال در یکی از روستاهای دیانا.

a sultan sahakهرگاه که دستەواژەی آزادی مذهب را میشنویم، میخوانیم و یا به مغزمان خطور میکند، ناخودآگاه به این فکر فرو میرویم کە اصطلاح آزادی مذهب چیست و از کجا سرچشمە گرفتە است؟ وضعیت آزادی مذهب در کشورهای مختلف جهان چیست ؟ جمهوری اسلامی اسلامی ایران و در کل دید اسلام به آزادی مذهب چیست؟

pdkiiحزب دمکرات کردستان ایران نامه‌ای را خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران منتشر نمود.